Relocation conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VBUNING – VERHUIZINGEN


Inhoudsopgave

1. Definities 
2. Werkingssfeer 
3. Vooraf verstrekken van informatie door partijen 
4. Gevaarlijke voorwerpen of producten 
5. Douaneformaliteiten 
6. Verhuisprijs 
7. Sluiten van de overeenkomst 
8. Betaling 
9. Wijziging, annuleren, opzeggen van de overeenkomst 
10. Verplichtingen van VBuning 

11. Aansprakelijkheid van VBuning 

12. Verplichtingen van de klant 
13. Aansprakelijkheid van de klant 
14. Schademelding en klachttermijn 
15. Schadevergoeding 
16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 a. klant: de opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, niet zijnde een bedrijf: 

 b. VBuning: de opdrachtnemer, die beroepsmatig consumentenverhuizingen verzorgt; 

 c. consumentenverhuizing: verhuizing van de inboedel van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 d. verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij VBuning zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren binnen een gebouw en/of over de weg; 

 e. verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt; 

 f.  inboedel: al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen; 

 g. bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk.

Artikel 2. Werkingssfeer

1.     Deze algemene voorwaarden voor verhuizingen zijn van toepassing: op consumentenverhuizingen binnen een gebouw, dan wel op consumentenverhuizingen waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg, dan wel op consumentenverhuizingen waarbij sprake is van een combinatie daarvan en voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben. 

2.     Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen in opdracht van een derde, die tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden(huisuitzettingen). 

3.     Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen van bedrijven.

Artikel 3. Vooraf Verstrekken Van Informatie Door Partijen

1.     VBuning dient de verhuisafstand, het volume en indien nodig – het gewicht van de verhuisgoederen te schatten. 

2.     VBuning stelt zich op de hoogte van de aard van de verhuizing (soort woning, woonhoogte, aanwezigheid lift, aan- en afvoerwegen en dergelijke). 

3.     VBuning wijst de klant erop dat,

a. de verhuisgoederen tijdens de verhuizing niet automatisch volledig verzekerd zijn, maar dat VBuning wel zijn aansprakelijkheid heeft verzekerd tot het in artikel 15 aangegeven bedrag;

b. de klant VBuning kan verzoeken om voor rekening van de klant een afzonderlijke verzekering af te sluiten die de risico’s dekt waarvoor VBuning niet aansprakelijk is en overhandigt aan de

klant de daartoe geëigende informatie;

c. partijen overeen kunnen komen, dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van VBuning uit deze overeenkomst tegen vergoeding verhoogd zal worden tot een nader aan te geven bedrag per inboedel;d. de klant, schriftelijk en tegen een vergoeding, het bedrag van een bijzonder belang bij de aflevering kan vaststellen voor het geval van verlies of beschadiging van het verhuisgoed en voor overschrijding van een overeengekomen aanvangstijdstip van de verhuizing;

e. VBuning zal meewerken aan de aanvullingen genoemd in dit lid sub b, c en/of d, mits deze aanvullingen bij de eigen verzekeraar van VBuning op redelijke voorwaarden verzekerbaar zijn. 

4.     VBuning stelt de klant ervan op de hoogte dat de klant kennis moet geven van:

      a.  alle voorwerpen, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert;

      b.  alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;

      c. alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen en of buitenlandse instanties, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van edelmetaal, edelstenen, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens, enz.;

      d. andere zaken die voor VBuning van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing, tenzij de klant mag aannemen dat VBuning deze gegevens kent.

Artikel 4. Gevaarlijke Voorwerpen Of Producten

1.     Als de klant aan VBuning gevaarlijke voorwerpen of producten als bedoeld in de Wet Vervoer van gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant VBuning inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en VBuning de te nemen voorzorgsmaatregelen aangeven.

2.     VBuning heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen.

3.     VBuning heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, op iedere tijd en plaats uit te laden en om deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schaden die uit het vervoer ervan voortkomen.

 

Artikel 5. Douaneformaliteiten

Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen:
  a. VBuning dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de
 uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten; 

  b. de klant dient aan VBuning de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.

 

Artikel 6. Verhuisprijs

1.  Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt overeengekomen:

    a. een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen elementen en werkzaamheden

    genoemd in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid;

    b. een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de

    prijsvormingmethode zeer nauwkeurig worden omschreven. 

2.  De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van VBuning, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen:

    a. het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen;

    b. het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken;

    c. het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is

    bevestigd, het de- en monteren van een waterbed, etc. VBuning mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist;

    d. de premies voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 

3.  In de verhuisprijs zijn niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid

    gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.

4. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan VBuning andere kosten is verschuldigd volgens deze voorwaarden in verband met meerwerk. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te

    specificeren. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op later verzoek van de klant door VBuning te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de

    verhuisovereenkomst zijn overeengekomen.

 

Artikel 7. Sluiten Van De Overeenkomst

1.     De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.

2.     In de, gedateerde, offerte worden in ieder geval vermeld:

      a. de door VBuning te verrichten werkzaamheden;

      b. de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW);

      c. het moment en de wijze van betaling;

      d. (voor zover bekend) de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing;

      e. deze voorwaarden, welke kunnen gedownload worden van de website van VBuning (www.vbuning.nl).

3.     De offerte blijft geldig tot dertig dagen na offertedatum, tenzij anders is vermeld. 

4.     De verhuisovereenkomst is tot stand gekomen zodra de klant zo mogelijk schriftelijk of elektronisch aan VBuning, heeft laten weten de offerte van VBuning te accepteren dan wel op het moment, dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, indien geen offerte is uitgebracht. 

5.     De verhuisovereenkomst komt eveneens tot stand zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan VBuning ter verhuizing ter beschikking heeft gesteld. In dat geval heeft VBuning, indien er geen verhuisprijs is overeengekomen, er recht op een verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 8. Betaling

1.     De klant dient de factuur na de verhuizing direct te betalen via bankoverschrijving. 

2.   VBuning mag na het tot stand komen van de verhuisovereenkomst een aanbetaling vragen van tenminste 25% van de factuur.

3.    Indien VBuning bij aanbieding van de factuur blijkt, dat de klant zijn verplichting tot betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de verhuizing op te schorten. Het bepaalde in artikel 8: 1194 lid 2 BW is in dat geval van overeenkomstige toepassing. 

4.     Indien de klant aan het in lid 1 van dit artikel gestelde niet voldoet, is hij verplicht het verschuldigde bedrag na sommatie binnen een redelijke termijn te betalen. Het oorspronkelijke verschuldigde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente, gerekend vanaf de in de sommatie genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van de ontvangst van het verschuldigde en met alle door VBuning in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.

5     Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt VBuning met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken omtrent de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten, alsmede over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is.

6    Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.


Artikel 9. Wijzigen, Annuleren, Opzeggen Van De Overeenkomst

1.     De klant mag de uitvoering van de verhuisovereenkomst wijzigen. De gewenste wijziging moet voor VBuning uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij VBuning niet verstoren. De klant moet VBuning bovendien schadeloosstellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging VBuning voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.

2.     Als VBuning door bepaalde omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij:

      a. nieuwe instructies vragen aan de klant, of 

      b. als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn.

3.     De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is VBuning daarvoor een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot 30 dagen voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de verhuisprijs. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd. De annulering geschiedt zo mogelijk door schriftelijke kennisgeving. De verplichtingen van VBuning eindigen op het ogenblik van ontvangst daarvan. 

4.     De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat VBuning de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging aan VBuning worden meegedeeld. Als de klant schade lijdt, dient VBuning – behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 9 lid 2 – deze te vergoeden tot ten hoogste de overeengekomen verhuisprijs.

 

Artikel 10. Verplichtingen Van VBuning

1.     VBuning is verplicht: 
a de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld; 
b een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien. 

2.     De verplichtingen van VBuning die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.


Artikel 11. Aansprakelijkheid Van VBuning

1.     Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is VBuning aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig VBuning niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk VBuning de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. 

2.     VBuning kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:                        

a.     de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;

b.     de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig, dat voor de verhuizing wordt gebezigd, zich bevindt; 

c.      de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift; d enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor rekening van de klant komen, aan de verhuisgoederen overkomen ongeval. 

3.     VBuning die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden: 

a.     het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe eigener beweging ter beschikking gesteld;

b.     het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden; 

c.      de keuze door de klant – hoewel VBuning hem een andere mogelijkheid aan de hand deed – van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is; 

d.     de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor VBuning, indien hij conform artikel 3.4 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen; 

e.     de aard of staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: – lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen – het afsterven van planten – het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en postzegelverzamelingen, tenzij 
de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan VBuning heeft overhandigd – het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische of mechanische apparatuur. 

Wanneer VBuning bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op hem uit hoofde van de in artikel 10 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der hierboven in dit lid genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs. 

4.     VBuning is bovendien aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn. 

5.     Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, of voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is VBuning gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen onder bijvoeging van de AVBV. VBuning is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 10 van deze voorwaarden.

 

Artikel 12. Verplichtingen Van De Klant

1.     De klant is verplicht om voor VBuning zowel het laad- als het losadres goed begaanbaar te maken, vrij van obstakels en/of andere werkzaamheden. Hieronder wordt tevens verstaan dat eerdere uitgevoerde werkzaamheden volledig afgerond zijn zodat normale verhuisactiviteiten niet tot schade kunnen leiden. Voor het geval dat dit anders is, is VBuning niet aansprakelijk voor eventuele optredende schade. 

2.   Klant draagt zorg voor het droog, schoon en in acceptabele staat bewaren van de door VBuning in bruikleen geleverde verhuisdozen. Indien deze beschadigd worden ingeleverd door de klant kan VBuning, de kosten (vervangingswaarde) in rekening brengen.

3.     De inboedel van de Opdrachtgever dient transportwaardig verpakt te zijn door de Opdrachtgever zelf, tenzij anders van tevoren overeengekomen in de opdracht.

4.     Bij gebruik van verhuisliften is de inboedel van de Opdrachtgever verzekerd.

5.     Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt, tenzij anders overeengekomen in de opdracht.

6.     Glas dient door de Opdrachtgever reeds vooraf deugdelijk ingepakt te zijn. VBuning is voor glas, keramiek en marmer aansprakelijk bij transportschade.

7.     Fragile goederen, zoals glas, hout, kunnen door VBuning tegen meerprijs goed ingepakt worden met dekens en folie. Hier komt meerprijs voor extra inpakwerk.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid Van De Klant

1.     De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die VBuning lijdt ten gevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikel 3 en 4 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen. 

2.     De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan VBuning indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 9.3 van kracht. 

3.     De klant zal VBuning op diens eerste verzoek vrijwaren ingeval VBuning door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel, – strafrechtelijke boetes daar onder begrepen -, op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de verhuisovereenkomst door VBuning, diens ondergeschikten en hulppersonen, indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden van verdovende middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d.

 

Artikel 14. Schademelding En Klachttermijn

1.      

a.     Direct waarneembare schade dient bij of dadelijk na de verhuizing aan VBuning te worden gemeld, bij gebreke waarvan VBuning wordt geacht de verhuizing zonder   direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd;

b.     Niet direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de verhuizing aan VBuning te worden gemeld, bij gebreke waarvan VBuning wordt geacht de verhuizing zonder niet direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd. 

c.      Dadelijk na de verhuizing kan de klant op verzoek uitstel worden verleend van de in a. en b. van dit lid vermelde termijnen. Eventuele schade dient alsdan vóór het verstrijken van de uitsteltermijn te worden gemeld. 


2. De mogelijkheid tot het instellen van een vordering door de klant vervalt van rechtswege 1 jaar na de
 verhuisdatum. 

3. Eventuele klachten aangaande de werkzaamheden van VBuning dienen binnen veertien dagen na de verhuizing aan VBuning te worden gemeld.

4. De schademelding en de melding van een klacht dienen uitsluitend schriftelijk of electronisch te gebeuren aan VBuning.

5. U bent verzekerd tegen dagwaarde, wanneer een schade aan VBuning wordt gemeld dient u de aankoop-bon van het beschadigde item toe te voegen. Indien u de aankoop-bon niet kunt   

    overleggen maakt VBuning geen werk van de door u gemelde schade.

6. Kunstobjecten (schilderijen, beelden etc.) en antiek zijn standaard mee verzekerd tot een bedrag van €1250,00. Kunstobjecten en antiek met een hogere dagwaarde dan €1250,00 dienen vooraf   

   gemeld te worden en hiervoor kan een aparte verzekering afgesloten worden.


Artikel 15. Schadevergoeding

1.     De schadevergoeding die VBuning op grond van een door hem aangegane verhuisovereenkomst is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van die 

      verhuisovereenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot een bedrag van € 100.000, – of tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.

2.     Indien VBuning in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen, is zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van €100.000,-

      per inboedel of tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.

3.     Voor zover VBuning aansprakelijk is wegens niet nakomen van zijn verplichting zoals genoemd in artikel 10 lid 1, heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is vastgesteld:

      a. bij totaal verlies of vermissing een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrokken verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en op de plaats waar het had moeten worden afgeleverd, vermeerderd met eventuele kosten die direct verband houden met de schade;

      b. bij gedeeltelijk verlies of beschadiging een vergoeding die ter keuze van de klant bestaat uit:

      1. een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigde verhuisgoed;

      2. een bedrag gelijk aan de waarde die het verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het goed had moeten worden afgeleverd, verminderd met de restwaarde 

      van het verhuisgoed bij de aflevering, alsmede met eventuele besparingen aan de zijde van de klant.

 4.  Schade aan de inboedel die geringer is dan of gelijk is aan € 100,00 is voor rekening van de klant, voor schade aan de inboedel groter dan € 100,00 kan VBuning Verhuizingen voor het volledige bedrag aansprakelijk worden gesteld.

 5.   Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane dan wel vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en VBuning overeenstemming is bereikt 

       over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd.

 6.   VBuning kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of 

       door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.


Artikel 16. Toepasselijk Recht En Bevoegde Rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden en (de) overeenkomsten die op basis van deze voorwaarden zijn gesloten. Bij eventuele geschillen is slechts de Bredase rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen.

 

en_GB